Image

Dosolar is een afdeling van Dosafe bv met maatschappelijke zetel :

Thor park 8300

3600 Genk

BTW BE0758.541.830

 

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid en definities
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben met een hoofdletter
geschreven begrippen de navolgende betekenis:
• Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden, zoals aan
de Koper ter beschikking gesteld, en uitdrukkelijk aanvaard door de Koper,
voorafgaand aan de levering van de diensten en/of bestelling van de Installatie.
• Koper: De natuurlijke perso(o)n(en), overwegend niet handelend in
de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Verkoper schriftelijk een
Overeenkomst is aangegaan of, indien nog geen Overeenkomst tot stand is
gekomen, de natuurlijke persoon die de aanvraag voor een Overeenkomst/
offerte heeft ingediend, of een bestelling heeft geplaatst.
• Verkoper: De besloten vennootschap “Dosafe bv” met
zetel te Thorpark 8300, 3600 Genk, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Hasselt, afdeling Limburg, onder het nummer
[NR.] en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0758.541.830, dan wel een
van haar groepsmaatschappijen (als vermeld op de Overeenkomst) waarmee
de Koper een Overeenkomst heeft gesloten, waarbij de Koper een aanbieding
of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen, dan wel
waarbij de Koper een bestelling heeft geplaatst.
• Partijen: Verkoper en Koper;
• Overeenkomst: De koopovereenkomst met betrekking tot de plaatsing en koop
van de Installatie bestaande uit de ondertekende en geaccepteerde Offerte en
deze Algemene Voorwaarden;
• Offerte: De door Verkoper aan de Koper bezorgde offerte, waarin (i) de
plaatsingsdiensten die de Verkoper ten behoeve van de Koper zal verrichten
en/of (ii) de Installatie die de Koper wenst te kopen staan opgenomen;
• Woning: De aan de Koper toebehorende woning, waarvan de Koper op eerste
verzoek van Verkoper via de nodige bewijsmiddelen en eigendomstitel(s)
aantoont dat hij de eigenaar is van de geheelheid van volle eigendom, en geen
andere gebruiks- en/of zakelijke rechten zijn toegekend aan derden;
• Dak: Het schuine en/of platte dak van de Woning waarop de Zonnepanelen
worden geplaatst;
• Installatie: Het samenstel van de Zonnepanelen, de Omvormer, het Accu
(optioneel) en de overige materialen zoals in detail omschreven in de Offerte,
welke gezamenlijk elektriciteit opwekken;
• Omvormer: De in de Woning te plaatsen omvormer welke de door de
Zonnepanelen te leveren elektrische stroom omzet in een bruikbare en aan
het net terug te leveren wisselstroom;
• Zonnepanelen: De op de Woning te plaatsen PV panelen voor de opwekking
van elektriciteit;
• Accu: De in de Woning te plaatsen accu welke door de Zonnepanelen
opgewekte elektrische stroom kan opslaan voor later gebruik.
ARTIKEL 2. Verkoopovereenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en/of Offertes van Verkoper (op de website, in catalogi,
nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) zijn slechts
informatief en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door de
Verkoper in de Offerte opgenomen berekening van de financiële besparingen
en de te ontvangen subsidies moeten uitdrukkelijk als indicatief worden
beschouwd. Hier kunnen nooit rechten aan worden ontleend. Kennelijke
vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper niet. De
Verkoper is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
2.2. Alle Offertes zijn geldig gedurende veertien (14) kalenderdagen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes omvatten enkel prestaties die er
uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties als gevolg van een
wijziging van de opdracht door de Koper, onvoorziene omstandigheden of
eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van Verkoper te wijten
is, vallen niet onder deze prestaties.
2.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor een Offerte
voor een Installatie zonder opgave van redenen af te wijzen en/of deze slechts in
behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden.
2.4. De Verkoper neemt het door Koper volledig ingevulde aanvraagformulier
in behandeling. De Overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand na
schriftelijke of elektronische ondertekening, dan wel de schriftelijke of
elektronische bevestiging door de Verkoper van de door de Koper aanvaarde
Offerte en in elk geval op het moment dat Verkoper aanvangt met de uitvoering
van de Overeenkomst.
2.5. De Koper verklaart dat hij gerechtigd is de Overeenkomst te sluiten en
verklaart aldus volle eigenaar te zijn van de Woning, dan wel toestemming te
hebben van (alle) de (mede-)eigenaar(s).
3
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
2.6. De Verkoper zal zich voor het opmaken van de Offerte baseren op het
door Koper verstrekte beeldmateriaal van het Dak en de Woning. De Verkoper
behoudt zich het recht voor de Woning ter plaatse te bezoeken of bijkomend
beeldmateriaal op te vragen bij de Koper.
2.7. De Koper is gehouden gegevens en informatie volledig en naar waarheid
op te geven. Indien op enig moment blijkt dat de Koper gegevens of
informatie niet volledig en/of naar waarheid heeft opgegeven kan de Verkoper
de Overeenkomst ontbinden en is de Verkoper gerechtigd een forfaitaire
schadevergoeding van DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00) te vorderen,
onverminderd het recht om de werkelijk geleden en bewezen schade te
vorderen.
2.8. Verkoper kan een ander dan het door haar in de Offerte opgegeven merk
en/of model van (de losse onderdelen van) de Installatie leveren, mits dit andere
merk of model voor wat betreft prestaties ten minste gelijkwaardig is.
2.9. Iedere Overeenkomst wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende
volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het voorgaande):
• De Offerte;
• De Algemene Voorwaarden;
• Het Belgisch recht.
2.10. Partijen erkennen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst
kennis te hebben genomen van huidige Algemene Voorwaarden en zij
aanvaarden de toepassing ervan op de Overeenkomst.
2.11. De Verkoper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enig ander
document, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de (eventuele) voorwaarden
van de Koper, op de Overeenkomst af, behoudens indien de Verkoper de
toepasselijkheid van zulk document uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand
heeft aanvaard. Zelfs indien de Verkoper voorafgaand en schriftelijk akkoord
is gegaan met de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de voorwaarden van de
Koper, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing op de
Overeenkomst.
2.12. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden
op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke aanpassingen en/of
wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Na
4
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
kennisgeving aan de Koper heeft deze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent
opmerkingen te formuleren. Indien de Koper opmerkingen formuleert dan zal
Verkoper met de Koper in onderhandeling treden over deze opmerkingen.
Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen
dan wordt de Koper geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard
en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn
getreden vanaf kennisgeving aan de Koper.
ARTIKEL 3. Prijs
3.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die de Verkoper in rekening brengt,
zijn op het moment van de aanbieding / van het tot stand komen van de
Overeenkomst geldende prijzen. Deze prijzen worden in euro uitgedrukt en
zijn inclusief btw, alsook andere taksen en heffingen, eventuele verzekeringsen administratiekosten, leverings- en verzendkosten, kosten en lasten voor
montage en testen, ontwerpkosten, reiskosten, verblijfskosten, restaurantkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen,
schaarste, verhoging van prijzen door leveranciers van de Verkoper,
lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten,
(milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of
verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging
noodzaken, die optreden tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en
de levering/plaatsing van de goederen en/of diensten kunnen aanleiding geven
tot een verhoging van de prijs. Een verhoging van de prijs zal steeds gebeuren
in verhouding met de verhoging van de onderliggende kosten en is steeds
beperkt tot 80% van de prijs.
ARTIKEL 4. Betaling en facturatie
4.1. De Koper dient facturen per overschrijving te betalen aan de Verkoper
binnen vijf (5) kalenderdagen na levering overeenkomstig artikel 5, tenzij
andersluidend vermeld op de factuur. Eventuele voorschotten moeten betaald
worden binnen vijf (5) kalenderdagen na totstandkoming van de Overeenkomst,
tenzij anders overeengekomen.
4.2. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling binnen de hierboven
vermelde termijn:
• geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse
rentevoet gelijk aan de wettelijke rentevoet die wordt bepaald conform de Wet
betreffende de lening tegen intrest van 5 mei 1865. De interest wordt jaarlijks
5
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
gekapitaliseerd en is verschuldigd vanaf de factuurdatum tot de datum van
integrale betaling en waarbij iedere begonnen maand als een volledige
maand beschouwd zal worden;
• is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
• en indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn vijftien (15)
kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning hiertoe heeft
Verkoper het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één
of meerdere andere overeenkomst(en) met de Koper te schorsen en/of te
ontbinden; en alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Verkoper op
Koper onmiddellijk opeisbaar te verklaren.
4.3. De Verkoper heeft in ieder geval het recht de (verdere) uitvoering van de
desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Koper
te schorsen zolang de Verkoper het/de overeengekomen voorschot(ten) niet
heeft ontvangen.
4.4. Bij betwisting van een gedeelte van een factuur door de Koper zal
het onbetwiste gedeelte betaald worden volgens de overeengekomen
betalingsvoorwaarden.
ARTIKEL 5. Levering en risico
5.1. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief,
behoudens een andersluidende door Verkoper ondertekende overeenkomst.
De Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen
als gevolg van het in gebreke blijven van producenten en/of leveranciers van
Verkoper, de Koper en/of enige andere derde.
5.2. De Installatie is geleverd na voltooiing van de installatiewerkzaamheden.
De Installatie geldt eveneens als geleverd, indien slechts kleine afrondende
werkzaamheden resteren (waaronder aansluiting op het wifi netwerk van de
Koper, installeren van applicaties en herstellen van eventuele schades).
5.3. Na levering gaat het risico m.b.t. de geleverde Installatie over op de Koper.
De Installatie blijft echter eigendom van de Verkoper totdat de Koper de
volledige prijs heeft betaald, zoals voorzien in artikel 13. Ingeval de Installatie niet
binnen een werkdag kan worden geïnstalleerd en de opslag van (onderdelen
van) de Installatie bij de Koper noodzakelijk is, gaat het risico m.b.t. de
(onderdelen van) geleverde Installatie over op de Koper op het einde van die
werkdag, zijnde het moment waarop de monteur de Woning verlaat.

5.4. Verkoper heeft het recht om het plaatsen van de Installatie uit te stellen
indien op het afgesproken plaatsingsmoment (onvoorziene) omstandigheden
het niet mogelijk, dan wel onveilig maken om de werkzaamheden uit te voeren.
ARTIKEL 6. Opzegging en ontbinding
6.1. In geval van fraude, opzet of bedrog, dan wel enige verandering in de
toestand van de Koper, zoals (dreigend) faillissement, betalingsachterstand of
enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van
de Koper kunnen schaden, houdt Verkoper zich het recht voor om wegens
dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Koper op te
schorten; hetzij de Overeenkomst met de Koper ontbonden te verklaren, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst.
6.2. Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder schriftelijke ingebrekestelling, zonder recht op schadevergoeding voor
de Koper, en met behoud van het recht op schadevergoeding voor Verkoper,
te beëindigen in geval van niet –naleving van één van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden door de Koper, indien er geen rechtzetting is door
de Koper binnen vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijk verzoek hiertoe van
Verkoper.
6.3. Verkoper heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder aan Koper
enige vergoeding verschuldigd te zijn wanneer Verkoper voor of tijdens het
installeren van de Installatie tot de conclusie komt dat de Woning en/of het Dak
niet geschikt zijn voor de plaatsing van de Installatie en/of dat plaatsing van de
Installatie op het Dak en/of de Woning niet mogelijk zijn zonder constructieve of
technische aanpassingen.
6.4. In de voornoemde gevallen heeft de Verkoper het recht om de Installatie
terug te (doen) nemen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van
de Koper, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schade te
bewijzen.
ARTIKEL 7. Melding van gebreken
7.1. De Koper is verantwoordelijk voor het melden van een defect, een beroep
op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering
van de Overeenkomst en/of de Installatie. De artikelen 1649bis en volgende
van het Burgerlijk Wetboek kennen rechten toe aan Koper bij de aankoop
van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door andere
garanties die worden toegekend door deze Algemene Voorwaarden.
7
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
7.2. Een melding op basis van lid 1 dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen 2 maanden na constatering, volledig en duidelijk omschreven
te worden gemeld bij de Verkoper, zoals bepaald in artikel 14.5. Indien tijdens
het uitvoeren van de werkzaamheden door of namens Verkoper schade wordt
toegebracht aan derden en/of zaken, anders dan de gebruikelijke installatie
schade, dient de Koper de Verkoper hierover direct, en in ieder geval binnen 5
kalenderdagen na constatering van de schade, te informeren.
7.3. Koper zal Verkoper toegang verschaffen tot de Installatie opdat Verkoper zelf
de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken kan vaststellen, en
de oorzaak ervan kan nagaan.
7.4. Bij terechte klachten die tijdig en correct aan Verkoper worden gemeld, zal
Verkoper voor zover van toepassing: (i) de gebrekkige Installatie vervangen
of herstellen, in zoverre dezelfde onderdelen nog in voorraad zijn. Indien
(onderdelen van) de gebrekkige Installatie niet langer in voorraad zijn/is,
kan Verkoper ervoor opteren de Koper een equivalent van de gebrekkige
(onderdelen van de) Installatie te bezorgen; of (ii) een bedrag crediteren dat in
alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende
gebrek.
De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en
adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele
gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden
beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Verkoper.
7.5. Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van de
Installatie ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting
binnen de vastgestelde termijn(en).
ARTIKEL 8. Garantie
8.1. Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Installatie gelden de in
de Overeenkomst overeengekomen garanties. De garanties bestaan uit:
• Productgarantie: ook wel fabrieksgarantie genoemd zoals de leverancier van
(onderdelen van) de Installatie heeft aangegeven. Deze garantie blijft beperkt
tot het herstellen of het leveren van een soortgelijke Installatie, tenzij anders is
vermeld in de Overeenkomst. De kosten voor het vervangen van de Installatie
vallen niet onder de productgarantie.
• Installatiegarantie: garantie op werkzaamheden die te maken hebben met de
complete installatie en oplevering van de Installatie.

8.2. Garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe
factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken
aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren
en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische
substanties.
8.3. Garanties zijn uitgesloten voor:
• schade ontstaan door achterstallig onderhoud;
• schade die niet terug te voeren is op werkzaamheden uitgevoerd door een
aangestelde van de Verkoper;
• onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de Installatie;
• schade ontstaan doordat het Dak de extra ballast van de Installatie niet kan
dragen;
• gebreken aan een deel van de Installatie die door derden aan de Koper
werden geleverd.
8.4. Ten aanzien van door de Verkoper van derden verkregen delen van
Installatie is Verkoper slechts aan een eventueel overeengekomen garantie
gebonden, indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende derde ter
zake garantie(s) heeft verkregen.
8.5. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in
opdracht van of door de Verkoper worden verricht. Onderhoud of reparaties die
niet in opdracht van of door de Verkoper worden verricht zijn slechts toegelaten
mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
8.6. De hierboven besproken garanties kunnen conventioneel door Partijen
worden overeengekomen, zonder afbreuk te doen aan de verplichte wettelijke
garantie van 2 jaar die de Koper geniet.
ARTIKEL 9. Verplichtingen van de Koper
9.1. De Koper is verplicht om alle informatie en documenten die nodig zijn voor
het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de
gewenste wijze aan de Verkoper ter beschikking te stellen.
9.2. Koper verplicht zich de Verkoper op verzoek van Verkoper (en door
Verkoper in te schakelen monteurs) de toegang tot de Woning en de Installatie
te verschaffen. Verkoper zal tijdig (dat wil zeggen uiterlijk twee werkdagen
van tevoren) met Koper afspreken op welk tijdstip Verkoper de Woning moet
betreden. Wanneer Koper op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is of
9
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
toegang tot de Installatie voor Verkoper op het afgesproken moment niet
mogelijk is, is Verkoper gerechtigd aan Koper kosten in rekening te brengen met
een minimum bedrag van EUR 150 excl. 21% BTW.
9.3. De Koper zorgt ervoor dat de toegang tot de leveringsplaats steeds
gemakkelijk bereikbaar is en dat het terrein voldoende verhard en berijdbaar is
voor aangepast verkeer.
9.4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zou komen te blijken
dat de volledige en exacte uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is
ingevolge omstandigheden die door Verkoper ongekend waren (o.a. te wijten
aan gebrekkige, onjuiste of onvolledige mededeling vanwege de Koper die
door de Koper niet tijdig worden rechtgezet), behoudt Verkoper zich het recht
voor de Overeenkomst in onderlinge overeenstemming en in alle redelijkheid te
wijzigen, volledig te ontbinden mits vergoeding van de reeds gemaakte kosten
cfr. 6.3., dan wel enkel te ontbinden voor het niet-uitvoerbare gedeelte.
9.5. Kosten die ontstaan wegens het door de Koper in gebreke blijven om de
uitvoering of voortgang der werken mogelijk te maken, zullen, naast het niet in
de Overeenkomst voorziene meerwerk, bijkomend worden aangerekend.
9.6. De Koper is verplicht om de Installatie overeenkomstig de bestemming te
gebruiken en de toepasselijke onderhouds- en gebruiksinstructies na te leven.
9.7. De Koper is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunningen,
goedkeuringen en/of akkoordverklaringen.
ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade geleden door Koper
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Overeenkomst is
beperkt tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. Btw). Een eventueel door
Verkoper te betalen bedrag aan schadevergoeding kan voorts nooit meer
bedragen dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van
Verkoper aanspraak geeft.
Eventuele aanspraken op schadevergoeding moeten door Koper op schriftelijke
wijze kenbaar worden gemaakt binnen twee (2) maanden nadat Koper met de
schade bekend is geworden.

10.2. Behoudens opzet of zware fout in hoofde van de Verkoper, haar
aangestelde en/of onderaannemers, is de Verkoper in geen geval aansprakelijk
voor: (i) indirecte- of gevolgschade (met inbegrip van, maar zonder beperkt
te zijn tot schade aan derden, winstderving, productieverlies, milieuschade,…);
(ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de
daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt
door een fout of nalatigheid; (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of
onaangepaste aanwending van de Installatie, noch voor een onbedoelde en/
of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van de
Installatie met andere goederen; (iv) schade ten gevolge van het niet-naleven
door de Koper en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a.
de gebruikershandleiding, milieuvoorschriften,…); (v) schade ten gevolge van
normale slijtage.
10.3. De Koper erkent dat de Verkoper geen garantie biedt dat de Installatie
voldoet aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied,
behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op
het moment van levering van de Installatie, zodoende dat de Verkoper niet
verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard
dan ook. Evenmin zal Verkoper verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor
schade waarvan de oorsprong eigen is aan de staat/constructie van de Woning
en/of het Dak.
10.4. Ieder vorderingsrecht van de Koper, waaronder wegens schade of opnieuw
uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de
schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar nadat de Koper de
schadeveroorzakende gebeurtenis, heeft vastgesteld.
ARTIKEL 11. Herroeping
11.1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten die gesloten
zijn op afstand of buiten de verkoopruimte. De Koper heeft de mogelijkheid
om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de
wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Voornoemde termijn van
14 kalenderdagen gaat in op de dag na totstandkoming van de Overeenkomst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4. Teneinde gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht dient de Koper daartoe binnen de herroepingstermijn van
14 kalenderdagen contact op te nemen met Verkoper, zoals bepaald in artikel
14.5. Aan het inroepen van het herroepingsrecht zijn voor Koper geen kosten
verbonden.
11
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
11.2. Indien de Koper zich beroept op zijn herroepingsrecht nadat de
installatiewerkzaamheden m.b.t. de Installatie reeds op zijn uitdrukkelijk
verzoek zijn aangevat, dan zal de Koper gehouden zijn de reeds door Verkoper
gemaakte kosten te vergoeden. De Koper erkent dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de Verkoper de Installatie heeft geïnstalleerd zoals bepaald in
artikel 5.2 en dit op uitdrukkelijk verzoek van de Koper.
ARTIKEL 12. Overmacht
12.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het
niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht of hardship.
12.2. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van
het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die
voor Verkoper (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te
voeren. Onder hardship vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke
de uitvoering van de Overeenkomst voor Verkoper financieel of anderszins
zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is.
12.3. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan (louter
exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde
materialen en/of grondstoffen; verhoging van materiaalprijzen, prijzen van
hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten; (dreiging
van terrorisme); ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; stakingen,
lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen;
mobilisatie; oorlog; ziekte; pandemie; ongevallen; communicatie- en
informaticastoringen; overheidsmaatregelen of wijzigingen in de wetgeving
of beleidsregels; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/
of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van
vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne;
file; etc. welke Verkoper zelf of haar leveranciers treffen.
12.4. In geval van overmacht of hardship kan Verkoper naar eigen keuze en
inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. de Verkoper: (i)
aan de Koper voorstellen om de ontbrekende Installatie te vervangen door
een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk
opschorten; (iii) de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden, indien de
Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan
uitgevoerd worden.
12
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
ARTIKEL 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. De door Verkoper geleverde Installatie blijft haar exclusieve eigendom
totdat betaling van de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere
toebehoren) door de Koper heeft plaatsgevonden. In het geval van niet-betaling
door de Koper op de vervaldatum – en onverminderd de rechten van Verkoper
ingevolge artikel 4 – of indien de Koper enige andere verplichting niet nakomt,
heeft Verkoper automatisch het recht de goederen op te eisen, van rechtswege
en op kosten van de Koper. Bij terugontvangst van de Installatie, en voor zover
de Installatie nog in goede staat wordt bevonden, worden de reeds betaalde
bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (i) de winstderving,
forfaitair begroot op tien procent (10%) van het totale factuurbedrag; en (ii) een
forfaitaire schadevergoeding van vijf procent (5%) op het totale factuurbedrag
voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het
recht van Verkoper om hogere schade te bewijzen.
13.2. Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Koper niet gerechtigd
om (delen van) de Installatie te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te
vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.
13.3. Als de Koper de geleverde Installatie toch doorverkoopt, voordat
de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren)
aan Verkoper is betaald of ingeval van enige andere schending van het
eigendomsvoorbehoud, bekomt Verkoper automatisch een pandrecht op de
gerealiseerde herverkoopprijs, dan wel, op de vordering van de Koper op de
derde aan wie hij (een deel van) de Installatie heeft doorverkocht.
13.4. De Koper dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Installatie
veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de Installatie (al dan niet als
gevolg van natrekking), dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte te stellen.
ARTIKEL 14. Slotbepalingen
14.1. Is of wordt deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of
onverbindend, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden.
De ongeldige of onverbindende gedeelten worden automatisch gereduceerd tot
wat wettelijk toelaatbaar is, rekening houdend met de inhoud en strekking van
de Overeenkomst

14.2. De Koper verleent hierbij bij voorbaat medewerking aan de overdracht en/
of verpanding van deze Overeenkomst door Verkoper aan een derde. Verkoper
blijft in het geval van een overdracht zoals bedoeld in dit artikel aansprakelijk
voor de nakoming van de Overeenkomst door deze derde. Verkoper of de
derde zal de Koper schriftelijk op de hoogte stellen van de overdracht van de
Overeenkomst.
14.3. De Verkoper blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele
eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde Installatie en/of
diensten. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van
industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten
(waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven
eigendom van de Verkoper, ook al zijn de Koper voor vervaardiging daarvan
kosten in rekening gebracht. Het is de Koper niet toegestaan deze geheel of
gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven
en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Verkoper
hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
14.4. De Verkoper heeft het recht om (een deel van) haar goederen en/of
diensten te laten leveren/uitvoeren door een leverancier of onderaannemer.
14.5. Overal waar deze Algemene Voorwaarden in kennisgevingen en/of
meldingen voorzien, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze
verondersteld kan worden van de ene Partij dat een kennisgeving/melding
aan de andere Partij noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht
worden geldig te zijn gedaan: (i) per aangetekend schrijven, welk schrijven
als ontvangen geacht zal worden drie (3) werkdagen na postdatum; (ii) per
e-mail met ontvangstbevestiging; of (iii) via een van de andere elektronische
contactmogelijkheden zoals aangegeven op de website van Verkoper. De
communicatie vermeld onder (ii) en (iii) zal worden geacht ontvangen te zijn één
(1) werkdag na datum van verzending.
14.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schadegevallen en/of ongemakken
die voortvloeien uit het niet- of laattijdig ontvangen van communicatie in
de zin van artikel 14.5 (ii) en (iii), naar aanleiding van een operationeel falen,
storing, onderbreking, verandering, wijziging of intrekking van de gebruikte
communicatiemethode.
14
Algemene verkoopvoorwaarden
Particulier
14.7. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.
14.8. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, geschillen
over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen door
Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van de
zetel van Verkoper, dan wel indien Koper dit wenst, aan de bevoegde rechter van
de rechtbank waar de Woning gelegen is.
14.9. Wanneer de Overeenkomst online werd afgesloten, kan Koper steeds
beroep doen op het ODR-platform voor online beslechting van het geschil
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).